Kokkola-lehti

Suunnitellaanko Umicorea liian liki pohjavettä? - Kokkolan Vesi haluaa raamittaa mahdollista teollisuuden laajentumista

Umicore Finland Oy suunnittelee Kokkolan tehtaan pCAM-tuotannon laajentamista, koboltin jalostuskapasiteetin nostamista sekä nikkeliliuotuksen rakentamista. hankkeesta kerrotaan, että kemikaalien varastointi- ja käyttömäärät lisääntyvät, kierrätys- ja jäteraaka-aineiden määrä nousee nykyisestä, toteutetaan uudet jätevedenkäsittely-yksiköt sekä rakennetaan jäteveden purkuputki mereen.

Jos väkimäärä Kokkolassa lisääntyy, pohjaveden virtaama muuttuu. Kuva: Jukka Lehojärvi

Parasta aikaa on meneillään YVA eli ympäristövaikutusten arviointimenettely, jossa arvioidaan tulevien laajamittaisten ja isojen hankkeiden merkittävät ympäristövaikutukset ja johon vaikutusalueen asukkaat ja viranomaiset voivat osallistua.

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) pyysi Kokkolan Vedeltä lausuntoa hankkeeseen, sillä Umicore Finland Oy:n laajennus on suunniteltu rakennettavaksi Patamäen pohjavesialueen ulkopuolelle aivan pohjavesialueen rajan läheisyyteen.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

– Patamäen pohjavesialueen virtausmallinnuksessa on mallinnettu vedenottamon eri vedenottoskenaarioilla niin kutsutut sieppausalueet, jotka kuvaavat alueitta, joilta pohjavettä virtaa vedenottamolle. Nykyisillä vedenottomäärillä arvioidaan, että hankealue ei ole vedenottamon sieppausalueella, todetaan YVA-selostuksessa pCAM–tuotannon laajentamisesta.

Kokkolan Vesi on hakemassa vedenottolupaa Lohtajan Karhinkankaan pohjavesialueelle. Haettavana oleva vedenottolupa turvaisi nykyistä vedenottoa.

Jos Lohtajan Karhinkankaan pohjavesialue saastuisi, olisi Kokkolan vedensaanti pelkästään Patamäen pohjavesialueen varassa.

Antamassaan lausunnossa Kokkolan Vesi katsoo, että vedenotossa tulee varautua Kokkolaan kaavailtujen laajojen teollisuusinvestointien toteutumiseen ja sen myötä Kokkolan väestöluvun kasvamiseen sekä vedenottotarpeen lisääntymiseen.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Geologian tutkimuskeskus on tehnyt Patamäen pohjavesialueen virtausmallinnuksen vuonna 2011. GTK:n tekemästä mallinnuksesta selviää, että kasvatettaessa vedenottoa nykyisestä määrästä siirtyy pohjaveden vakaan tilan sieppausalue osittain Umicore Finland Oy:n suunnitteilla olevalle tehdasalueelle.

Kokkolan Vesi haluaa turvata myös tulevaisuuden vedenoton.

- Suunnittelun lähtökohtana tulee olla vaarallisten aineiden pohjaveteen pääsyn estäminen. Kohteet, joista vaarallista ainetta voi päästä vuotamaan, tulee varustaa suoja-altaalla. Kulkutiet ja pysäköintiin käytettävät alueet tulee kestopäällystää, pintavedet tulee johtaa pois pohjaveden sieppausalueen ulkopuolelle. Maan alle sijoitettava infra ei saa vaarantaa pohjavesialuetta, muistuttaa Kokkolan Vesi Elylle jättämässään lausunnossa.