MAINOS

Työturvallisuuden tavoitteet ja miten niitä saavutetaan?

MAINOS - ECOONLINE.FI -

Työturvallisuuden tavoitteet ovat yksi työelämän tärkeimmistä asioista, joiden saavuttamiseksi on olemassa lukuisia keinoja. Tavoitteet ovat usein selkeitä ja yksinkertaisia, mutta niiden saavuttaminen voi olla vaikeaa.  Työturvallisuuden tavoitteena on estää työtapaturmia, vähentää työn aiheuttamia terveysriskejä ja parantaa työhyvinvointia. Kun tapaturmia ei tapahdu, säilyy enemmistö työntekijöistä myös työkykyisinä pidempään - toisin sanottuna tämä on myös työnantajien etu. Tavoitteisiin päästäänkin usein parhaiten, kun ne on mietitty huolellisesti etukäteen ja toteutetaan tiiviissä yhteistyössä kaikkien osapuolten kanssa.  Työturvallisuus on myös hyvien työolojen edellytys. Parhaat tulokset saadaan yleensä silloin, kun kaikki osapuolet sitoutuvat noudattamaan sopimuksia ja toimimaan vastuullisesti. Työn laatuun ja turvallisuuteen liittyviin asioihin kiinnitetty huomiota voidaan usein nähdä positiivisina tuloksina myös muissa elinkaaren vaiheissa.

Mitkä ovat yleisimmät työtapaturmat?

Tyypillisesti työtapaturmat ovat seurausta huolimattomuudesta, epäonnistumisesta tai vahingosta. Yleisiä tapaturmia ovat tietyillä aloilla esimerkiksi kemiallisten aineiden aiheuttamat palovammat tai myrkytykset, joiden välttämiseen pitäisi panostaa työpaikalla päivittäisellä tasolla erilaisin turvatoimin. Esimerkiksi https://www.ecoonline.fi/ on keskittynyt paremman turvallisuuskulttuurin rakentamiseen juuri kemikaaliturvallisuuteen liittyen.  Muita yleisiä työtapaturmia ovat esimerkiksi erilaiset putoamiset ja kaatumiset, esineiden alle tai väliin puristuksiin jääminen tai muut kuin kemialliset palovammat, esimerkiksi sähköiskun tai tulipalon aiheuttamina. Erityisen yleisiä tällaiset vammat ovat rakennustyömailla, mutta varsinkin liukastumisia ja kaatumisia voi sattua työssä kuin työssä.  

Mikä on psyykkinen turvallisuus työssä?

Psyykkinen turvallisuus työssä tarkoittaa sitä, että työntekijöiden on oltava mielenterveydellisesti ja henkisesti terveitä sekä tyytyväisiä työhönsä. Heidän on myös tuntea olonsa turvalliseksi ja viihtyisäksi työpaikalla. Psyykkinen turvallisuus edistää hyvinvoinnin lisäksi myös tehokkuutta ja tuottavuutta. Psyykkinen turvallisuus voidaan saavuttaa esimerkiksi parantamalla työn sisältöön liittyviä asioita, kuten tehtäviin liittyviä selkeitä tavoitteita ja vastuita. Työn tulisi myös olla mielekkyydeltään ja merkityksellisyydeltään tyydyttävää. Työntekijöiden on myös hyvä saada tukea ja apua tarvittaessa, esimerkiksi henkilöstöpalveluista. Psyykkinen turvallisuus työssä on tärkeä osa hyvinvoinnin edistämistä ja myös siihen panostamalla pidetään huolta työntekijöiden työkyvystä.

Miten vakavia työtapaturmia voidaan välttää?

Työpaikalla tulisi lähtökohtaisesti huolehtia hyvästä turvallisuuskulttuurista ja siitä, että kaikki osapuolet ovat sitoutuneet pitämään huolta yhteisestä turvallisuudesta. Tämä tarkoittaa sitä, ettei kukaan esimerkiksi katso läpi sormien sitä, kun kollega rikkoo työturvallisuuteen liittyviä sääntöjä. Työntekijöiden turvallisuuteen liittyvä osaaminen tulisi aina pitää ajan tasalla esimerkiksi erilaisilla koulutuksilla. Monilla aloilla on käytössä työturvallisuuskortti ja joissakin tapauksissa myös esimerkiksi tulityökortti ja ensiapukoulutus vaaditaan, jotta työtä saa luvallisesti tehdä. Organisaation tulee alusta asti sitoutua noudattamaan ajantasaista työturvallisuuslakia, joka velvoittaa työnantajaa muun muassa vaarojen selvittämistä ja arviointia sekä työntekijälle annettavaa opetusta ja ohjausta.

Työturvallisuuden tavoitteet ovat selkeät ja ymmärrettävät. Niiden saavuttaminen edellyttää kuitenkin aktiivista toimintaa kaikkien työnantajan ja työntekijöiden tasolla. Työturvallisuus on yhteinen asia, johon kaikkien on kiinnitettävä huomiota.